Loading ....
Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 48 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl
strona: http://www.zielonygroszek.com.pl

Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działając na podstawie niniejszej podstawy prawnej:

  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r.  prawo oświatoowe  (Dz. U. 2018, poz.996 z póź. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018, poz. 1457 z póź. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018, poz. 967 z óź. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 poz. 830 z póź. zm.)
  5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U 1991 nr 120 poz. 526 z póź zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649 z póź. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140)
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2018 poz. 691)
  9. Decyzje i zarządzenia organu prowadzącego przedszkole 
  10. Decyzje i zarządzenia organu nadzorującego przedszkole

 

Pokaż informacje o artykule