Loading ....
Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 48 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl
strona: http://www.zielonygroszek.com.pl

Przedmiotem działalności Przedszkola nr 48 "Zielony Groszek" jest praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jednostaka realizuje cele i zadania na podstawie przepisów prawa w szczególności zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

 

Przedszkole prowadzi swoją działalność w godzinach 630 - 1730 

Praca placówki jest dostosowana odpowiednio do potrzeb i rozwoju wychownków w oparciu o przyjęty program wychowania i edukacji przedszkolnej. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci w wieku 3 - 6 lat poprzez pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Placówka umożliwiającyhc wychowankom zabawę w warunkach zapewniajacyhc bezpieczeństwo i dostosowanych do ich potrzeb rozowjowych.

Zadania i cele przedszkola: 

  • wspieranie rozwoju emocjonalno-poznawczego dzieci poprzez zapewnienie sprzyjających warunków stymulujących ich postępy w obszarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym
  • wspomaganie uzdolnień wychowanków  
  • tworzenie przyjaznego i swobodnego środowiska sprzyjającego rozwojowi oraz zabawie i kształtującego poczucie bezpieczeństwa wychowanków
  • wspieranie aktywności dzieci w obszarze integracji sensorycznej i umiejętności poznawczych rozwijających percepcję, wyobraźnię oraz rozumowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków
  • kształtowanie postaw wychowanków sprzyjających tworzeniu relacji, adpatacji i uczestnictwa w grupie w tym wartości inorm społecznych
  • tworzenie warunków sprzyjajacych prowadzących do wytworzenia nawyków i zachowań uczących samodzielności, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa
  • wspomaganie rozwoju emocjolalnego dzieci poprzez przygotowanie do rozumienia własnych uczuć i innych osób oraz tworzenie warunków budujących wrazliwość wychowanków 
  • współpracowanie z rodzicami i innymi instytcjami czy organizacjami pomagajacych w kształtowaniu tożsamości dzieci
  • organizowanie zajęć pozwalających na poznanie różnych kultur oraz budowanie zainteresowania wychowanków językiem obcym nowożytnym
Pokaż informacje o artykule