Loading ....
Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 48 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl
strona: http://www.zielonygroszek.com.pl
 
 
1. Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" w Warszawie jest placówką publiczna finansowana prze m.st. Warszawa, świadczącą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  
2. Placówka posiada 6 oddziałów przenzaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  
3. Przedszkole organizuje swoją pracę wychowawczo-opiekuńczą w danym roku szkolnym na podstawie arkusza organizacji przedszkola sporządzanym przez dyrektora placówki zgodnie                                            z zasadami i wytycznymi Biura Edukacji.  
4. Arkusz organizacyjny przedszkola jest zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzony przez Organ prowadzący przedszkole.   
5. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:  
- czas pracy poszczególnych oddziałów;  
- liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych;  
- czas realizacji podstawy programowej.  
6. Ramowy rozkład dnia pracy przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na podstawie zatweirdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Rozkład dnia dostosowany jest do podstawy programowej oraz oczekiwań rodziców.  

 

Godziny posiłków w przedszkolu:

 
  •  800 - 900  śniadanie
 
  • 1200   obiad
 
  • 1430  podwieczorek

 

 
7. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie od poniedziałku do piątku                       w godzinach 630 - 1730 (za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy).  
8. Przedszkole jest placówką nieferyją - dzialalność prowadzi cały rok.  
9. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez Organ prowadzący.  
 
 
 
 

 

Pokaż informacje o artykule